GATHERING OF MASTERS · SOUTH LAKE. THE WHITE DEW - Contemporary Chinese Art Exhibition

Curator; Fang Zhiling

 

Artists: Wang Jieyin, Zhou Chunya, Tan Ping, Duan Jianwei, Shao Ge, Zhang Xuehai, Che Jianquan, Han Lei, Xiang Jing, Zhang Jian, Yin Zhaoyang, Zhao Zhengrong, Wang Yabin, Kang Haitao, Chen Yujun, Qiu Xiaofei, Song Kun, Wu Jianan

 

Exhibition Date: Sep 9 - 18, 2018

Venue: The Art Museum of HZAU

More Exhibition info: http://news.hzau.edu.cn/2018/0908/52612.shtml

 

 

October 27, 2018