The Exhibition"Wu Jian'an: The Rite" is showing at ZiWU Beijing as the opening of ZiWU Beijing

 

Artists: Wu Jian'an

 

Duration: April 24 - June 27, 2021

Venue: ZiWU Beijing

Related info: https://mp.weixin.qq.com/s/8RS9cdD9774TC_OXU4ndCQ

April 28, 2021